Nguyễn Kim tặng 100.000 VND khi thanh toán bằng QR với thẻ Sacombank Mastecard

Tặng ngay thêm 100.000 VND cho hóa đơn từ 1.000.000 VND khi mua sắm và thanh toán bằng QR Code với thẻ Sacombank Mastercard tại TTMS Nguyễn Kim  hoặc website nguyenkim.com từ 06 – 30/06/2018

  • Ưu đãi giới hạn cho 3.000 suất đầu tiên
  • Vui lòng xem chi tiết tại đây