Một số gợi ý

Thẻ tín dụng Sacombank – Một số gợi ý


Luôn cố gắng thanh toán đầy đủ số dư tài khoản trước ngày đáo hạn. Khách hàng có thể kiểm tra xem Ngân hàng đã nhận được khoản thanh toán của mình chưa bằng cách gọi TT DVKH Sacombank số 1900 5555 88 / (+848) 3526 6060.

Nếu không nhận được thông báo tài khoản của mình, hãy gọi tới TT DVKH Sacombank số 1900 5555 88 / (+848) 3526 6060 để yêu cầu nhận thông báo giao dịch.

>> Kiến thức Thẻ tín dụng

Luôn thanh toán giá trị bắt buộc tối thiểu trước khi đáo hạn, bao gồm các khoản đến hạn phải thanh toán ngay.

Cần bảo đảm rằng hạn mức tín dụng của thẻ là phù hợp với bạn và nằm trong tầm kiểm soát của bạn.

Hãy gọi TT DVKH Sacombank số 1900 5555 88 / (+848) 3526 6060 nếu bạn có bất kỳ yêu cầu hay thắc mắc gì.

Ký tên lên thẻ và luôn giữ thẻ một cách an toàn.

Không tiết lộ mật khẩu PIN cho bất kỳ ai hay để PIN gần thẻ tín dụng Sacombank

Không giao thẻ cho người khác sử dụng.

Không cung cấp thông tin cho người khác.

Nếu bị mất thẻ tín dụng, cần gọi ngay Trung Tâm DVKH Sacombank số 1900 5555 88 / (+848) 3526 6060