Hỏi và Đáp cho Thẻ tín dụng HSBC – Phần 5

thẻ tín dụng – Hỏi và Đáp cho Thẻ tín dụng HSBC


19. Trường hợp tài khoản tiền gửi của tôi tại HSBC là tài khoản ngoại tệ, tôi có thể sử dụng tài khoản
này để thanh toán số dư VND trên tài khoản thẻ tín dụng không?

Bạn có thể chuyển khoản từ tài khoản ngoại tệ tại máy ATM, dịch vụ ngân hàng trực tuyến hay ghi nợ tự
động để thanh toán số dư thẻ tín dụng của mình như bình thường.

Các loại thẻ tín dụng Sacombank

Kiến thức Thẻ tín dụng

20. Nếu đến hạn thanh toán, khách hàng chỉ thanh toán số dư nợ tối thiểu thì có được không?
Được, bạn có thể hoàn trả số tiền thanh toán tối thiểu như trên bảng sao kê thẻ tín dụng của bạn vào hoặc
trước ngày đáo hạn.
Khoản thanh toán tối thiểu bao gồm các khoản sau đây:
(i) 5% trên số dư nợ * (tối thiểu 50.000 đồng) cộng với,
(ii) khoản trả góp hàng tháng (**) nếu có,
(iii) và nợ quá hạn hoặc khoản vượt hạn mức tín dụng (tùy thuộc vào khoản nào lớn hơn tại thời điểm lập
bảng sao kê).
* Số dư nợ là Số dư nợ cuối kì sau khi trừ đi khoản (ii)
** Áp dụng cho các giao dịch trả góp đăng ký mới từ 28 tháng 11 năm 2015
Xin lưu ý lãi suất sẽ được áp dụng trên:
a) đối với mỗi Giao Dịch Thẻ nằm trong số Dư Nợ Cuối Kỳ (không bao gồm những khoản tiền mặt ứng
trước vì phần này sẽ được tính theo một biểu phí dịch vụ khác), cũng như đối với các giao dịch mới
(không bao gồm những khoản tiền mặt ứng trước) thực hiện bởi Chủ Thẻ từ Ngày Lập Bảng cuối cùng,
tính từ ngày thực hiện giao dịch và
b) đối với bất kỳ khoản tiền nào khác nằm trong số Dư Nợ Cuối Kỳ kể từ Ngày Lập Bảng cuối cùng cho
đến khi số Dư Nợ Cuối Kỳ được trả đầy đủ. Lãi suất sẽ được cộng dồn hàng ngày và được tính theo
mức lãi suất hàng tháng (được quy định trong Biểu Phí Thẻ Tín Dụng) tại thời điểm có hiệu lực.

21. Tôi có thể thanh toán nhiều hơn số dư nợ tối thiểu hay không?
Được, bạn có thể trả nhiều hơn số tiền thanh toán tối thiểu vào hoặc trước hạn thanh toán.
Xin lưu ý lãi suất sẽ được áp dụng trên.
a) đối với mỗi Giao Dịch Thẻ nằm trong số Dư Nợ Cuối Kỳ (không bao gồm những khoản tiền mặt ứng
trước vì phần này sẽ được tính theo một biểu phí dịch vụ khác), cũng như đối với các giao dịch mới
(không bao gồm những khoản tiền mặt ứng trước) thực hiện bởi Chủ Thẻ từ Ngày Lập Bảng cuối cùng, tính từ ngày thực hiện giao dịch và
b) đối với bất kỳ khoản tiền nào khác nằm trong số Dư Nợ Cuối Kỳ kể từ Ngày Lập Bảng cuối cùng cho đến
khi số Dư Nợ Cuối Kỳ được trả đầy đủ. Lãi suất sẽ được cộng dồn hàng ngày và được tính theo mức lãi
suất hàng tháng (được quy định trong Biểu Phí thẻ tín dụng) tại thời điểm có hiệu lực.