Mặc dù, mỗi chính sách có hạn mức tín dụng (HMTD) quy định riêng, ví dụ:

  • Chính sách du lịch nước ngoài thì HMTD phụ thuộc quốc gia Khách hàng đi du lịch;
  • Chính sách làm theo ô tô thì HMTD = 10% giá trị xe;
  • Chính sách Bảo hiểm nhân thọ, HMTD = Tổng số tiền phí bảo hiểm đã đóng năm gần nhất;

Tuy nhiên, hạn mức tín dụng thẻ tín dụng quốc tế Sacombank có thể vô hạn, 8, 6, 2, 1 (lần) thu nhập và có thể từ chối cấp thẻ tín dụng Sacombank vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố như (1) Nhà ở hiện tại là Nhà riêng hay Thuê? (2) Số người bạn đang chu cấp tài chính? (3) Trình độ học vấn? (4) Có thẻ tín dụng ngân hàng khác? (5) Có khoản vay?  (6) Thông tin có trung thực chính xác không?