Thẻ trả trước

Thẻ tín dụng Sacombank – Thẻ trả trước


1. Nhận thức chung:

1.1 Các Điều khoản và Điều kiện sau đây qui định các nội dung về Thẻ trả trước và cách thức sử dụng Thẻ trả trước do Sacombank phát hành.

1.2 Thẻ trả trước là thẻ cho phép Chủ Thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi giá trị tiền được nạp vào thẻ tương ứng với số tiền mà Chủ Thẻ đã trả trước cho tổ chức phát hành thẻ. Thẻ trả trước không phải là thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ và cũng không kết nối với bất kỳ tài khoản ngân hàng nào của Chủ Thẻ.

1.3 Chủ Thẻ có trách nhiệm xem xét và đọc kỹ nội dung của các Điều khoản và Điều kiện này trước khi sử dụng Thẻ.
Nội dung của các Điều Khoản và Điều Kiện dưới đây cùng với Giấy Đề Nghị Cấp Thẻ Trả Trước Sacombank kiêm
Hợp Đồng hoặc Đăng ký thông tin thẻ (thẻ trả trước in hình) tạo thành một Hợp Đồng sử dụng thẻ giữa
Sacombank và Chủ Thẻ (gọi tắt là Hợp Đồng). Tham gia vào Hợp Đồng, bằng chứng là việc đồng ý tại Đăng ký thông tin thẻ, Chủ Thẻ và Sacombank đã ràng buộc bản thân mình vào việc tuân thủ các Điều Khoản và Điều Kiện chi phối việc phát hành và sử dụng thẻ trả trước Sacombank.

2. Định nghĩa và diễn giải:
2.1 “Sacombank” là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Đơn vị phát hành thẻ).
2.2 “Thẻ” là thẻ trả trước do Sacombank phát hành cho Chủ Thẻ, bao gồm hai loại Thẻ: Thẻ Định Danh và Thẻ Vô Danh.
2.3 “Thẻ Định Danh” là Thẻ có xác định danh tính của người sử dụng Thẻ và có thể thực hiện Giao Dịch Rút Tiền Mặt,
Giao Dịch Thanh Toán tiền hàng hóa, dịch vụ, nạp tiền được một lần/nhiều lần.
2.4 “Thẻ Vô Danh” là Thẻ không xác định danh tính của người sử dụng Thẻ, chỉ được nạp tiền một lần và chỉ được
sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ.
2.5 Về hình ảnh đăng ký để in hình lên thẻ trả trước
2.5.1 Điều kiện về hình ảnh đăng ký để in hình lên thẻ trả trước
a. Không vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục và luật pháp của Việt Nam.
b. Hình ảnh không có nội dung kích động, tuyên truyền chống phá.
c. Không được sử dụng hình ảnh Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Hình
ảnh, biểu tượng, tên của nhà nước, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức
chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.
2.5.2 Trường hợp chủ thẻ có nhu cầu thay đổi hình ảnh in trên thẻ thì Chủ thẻ phải chuyển cho Sacombank
trước khi Sacombank thực hiện việc in hình lên Thẻ. Sacombank sẽ không thực hiện thay đổi hình ảnh
theo yêu cầu của Khách hàng sau thời điểm này.
2.5.3 Trường hợp sau khi khách hàng đăng ký hình ảnh in lên thẻ nhưng Sacombank chưa in lên thẻ mà
Sacombank phát hiện hình ảnh do khách hàng cung cấp không đảm bảo điều kiện quy định tại mục
2.5.1 thì Sacombank có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp hình ảnh khác phù hợp hơn.
2.5.4 Chủ thẻ phải bồi thường trong trường hợp hình ảnh gửi cho Sacombank có phần mềm gián điệp, mã
độc… ảnh hưởng đến dịch vụ và hoạt động điều hành của Sacombank khi sử dụng, sao chép, lưu trữ
hình ảnh cho mục đích in hình .
2.5.5 Chủ thẻ phải đảm bảo với Sacombank rằng Chủ thẻ là chủ sở hữu hợp pháp của hình ảnh, hoặc Chủ thẻ
được sự đồng ý sử dụng hình ảnh từ các bên sở hữu hợp pháp hình ảnh này.
2.5.6 Trong trường hợp cần thiết, Sacombank có quyền yêu cầu và Chủ thẻ có nghĩa vụ cung cấp bằng chứng


Mở thẻ tín dụng Sacombank với nhiều Tiện ích, Ưu đãi & Trả góp 0% ]

VISAeverywhere you want to be – chu du đến bất cứ nơi đâu

JCBthương hiệu thanh toán quốc tế duy nhất của Nhật Bản

MasterCard,  làm chủ cuộc sống

Sacombank Visa Platinum, Sang trọng bậc nhất 

Sacombank World MasterCard, Thế giới trong tầm tay

Sacombank Visa InfiniteKhẳng định uy thế

[ Quý Khách Hàng không mất phí gì khi mở thẻ tín dụng SacombankThủ tục hồ sơ đơn giản ]Đăng ký thẻ tín dụng Sacombank | Mở thẻ tín dụng Sacombank | Làm thẻ tín dụng Sacombank |
Dang ky the tin dung Sacombank | Mo the tin dung Sacombank | Lamthe tin dung Sacombank