ĐĂNG QUANG WATCH

Trả góp 100% giá trị sản phẩm từ 3.000.000 VND trở lên trong 6 tháng

Địa điểm áp dụng: Hệ thống Đồng hồ Đăng Quang toàn quốc (xem tại: www.dangquangwatch.vn)

Thời gian áp dụng: Từ nay đến 31/12/2017